Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Profeţii

Când vorbim despre profeţi, nu trebuie să ne imaginăm nişte oameni cu aspect fizic deosebit. Erau oameni obişnuiţi, “supuşi aceloraşi slăbiciuni ca şi noi”, dar au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Spiritul Sfânt. Fie că au fost păstori, plugari, culegători de smochine, Dumnezeu i-a înzestrat cu înţelepciune pentru a putea transmite prin ei poporului Israel mesajele Sale.
Profeţii au fost simbolizaţi de către turnul pe care un gospodar l-a zidit în via sa, (Mat. 21:33). Ei au fost gardienii care au vegheat ca, Israel să păzească Legea şi să nu cadă în imoralitate. Cu toate acestea, toţi profeţii au avut de suferit. Pe unii i-au răstignit şi omorât, pe alţii i-au bătut în sinagogi şi prigonit din cetate în cetate. Menirea profeţilor nu a fost doar să fie îndrumătorii lui Israel ci, ei au fost nişte vizionari care, privind mereu la ornicul timpului, “…cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.” (1Pet. 1:11).

Chiar dacă, “…Legea n-a făcut nimic desăvârşit…”, ea are meritul că a dat naştere unor oameni integri faţă de Dumnezeu – numiţi Profeţi.

Profeţii lui Israel nu trebuie confundaţi cu “vechii profeţi asirieni”, sau cu ghicitoarele “sibile”, care în antichitate preziceau viitorul.

Noi astăzi ne folosim de lampa profetică, admirând înţelepciunea lui Dumnezeu care a întocmit un Plan armonios de răscumpărare şi restaurare a omului, şi care se duce la îndeplinire după cum l-au descris Profeţii. “Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări Luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.” (2Pet. 1:19).

Despre viitoarea Împărăţie a lui Dumnezeu au vorbit douăzeci şi patru de profeţi. Aducându-se acest argument se crede că, cei douăzeci şi patru de profeţi ai Vechiului Testament se identifică cu cei douzeci şi patru de bătrâni descrişi în Apocalipsa.

1. “Enoh” – este cel dintâi dintre profeţi care a proorocit viitoarea Împărăţie a lui Hristos şi a Miresei Sale. Despre Enoh ştim că, la vârsta de 65 ani a născut pe Metusala, cel mai longeviv dintre fiii oamenilor. După aceasta, Enoh a trăit 300 ani cu Dumnezeu. Versetul 24 din Genesa cap.5, ne spune: “…apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.” De la acest “pionier” al profeţilor reţinem cuvintele pe care Iuda le redă în epistola sa: “Şi pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: “Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.”(Iuda v14,15).

2. “Iacov” – a fost un alt profet. El afirmă în Genesa 49:10, următoarele: “Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele.” Toiagul este simbolul domniei, a autorităţii; iar Şilo înseamnă făcător de pace. Domnul Isus a fost Leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David. Acestui “Prinţ” al păcii, Dumnezeu îi va da “neamurile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire.” (Ps. 2:8).

3. “Moise” este următorul profet. Dumnezeu l-a inspirat să scrie despre începuturile istoriei omului. Din scrierile sale obţinem o înţelegere profundă a scopului pentru care Dumnezeu a pus pe om pe pământ. Aflăm despre căderea omului în păcat şi despre afirmaţia lui Dumnezeu, Genesa 3:15, “Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Ne descrie făgăduinţa lui Dumnezeu către Avraam. “Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.” (Gen. 18:18; 22:18; 26:4; 35:12). Jertfirea viţelului în ziua ispăşirii este o icoană a jrtfei Domnului nostru pentru toţi oamenii. “El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi.” (1Ioan 2:2). Jertfa ţapului reprezintă jertfa Eclesiei Sale. Ţapul, fiind fără grăsime, se mistuia în grăsimea viţelului. Astfel Eclesia se consumă în iubirea Domnului. Sunetul trâmbiţei în anul al 49-lea era anunţarea libertăţii tuturor scavilor şi reîntoarcerea lor la moştenire. Acesta era un an de veselie. În această icoană, noi vedem ridicarea şi restaurarea lumii la chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

4. “Samuel” – este următorul profet. El descrie profeţia Anei, mama lui. “Domnul omoară şi învie, El pogoară în locuinţa morţilor şi El scoate de acolo.” (1Sam. 2:6). Acesta este cel dintâi loc în Biblie unde ni se spune că ce merge în locuinţa morţilor nu rămâne acolo ci, va învia.

5. “Iov” – este alt profet. După ce toate chinurile trec peste Iov şi el rămâne singur în durerea lui, se roagă să meargă în locuinţa morţilor până ce mânia lui Dumnezeu va trece şi-şi va aduce iarăşi aminte de dânsul. Prin aceasta el vorbea de înviere. În durerea lui, inspirat de către Dumnezeu, el afirmă un adevăr de necontestat: “Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va arăta la urmă pe pământ.” (Iov 19:25). Chinurile prin care a trecut Iov reprezintă suferinţele prin care a trecut neamul omenesc de atâtea veacuri. Reabilitarea lui Iov este o icoană a restaurării neamului omenesc la poziţia de stăpân şi domn al planetei.

6. “David” – al şaselea profet. Majoritatea psalmilor săi sunt profeţii. În Ps. 22 v 28,29 spune: “Căci a Domnului este Împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri. Toţi cei puternici de pe pământ vor mânca şi se vor închina şi ei; înaintea Lui se vor pleca toţi cei ce se pogoară în ţărână, cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.” El va domni cu dreptate. “Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, aste veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.” Ps. 45:6). El va pune capăt războaielor şi va distruge toate arsenalele de război. “Opriţi-vă, şi să stiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” (Ps. 46:10). “El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor, şi zarva popoarelor.” (Ps.65:7). Folosind un limbaj metaforic, în Ps. 72 v 3,4 ne spune că: “Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale. El va face dreptate nenorociţilor poporului va scăpa pe copiii săracului, şi va zdrobi pe asupritor.” Atunci “Toate neamurile pe care le-ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, şi să dea slavă Numelui Tău.” (Ps. 86:9). Să avem, de asemenea în vedere Ps. 96. Toate acestea Dumnezeu le va face pe pământul în care astăzi este necaz. “…Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit…” (Isaia 45:18). “Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina.” (Ps. 104:5). “Un neam trece, altul vine, şi pământul rămâne veşnic în picioare.” (Ecl. 1:4).

7. “Solomon – autorul cărţii Proverbele. Spune: “Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi păcătos.” )Prov. 11:31).

8. “Isaia” – unul dintre Profeţii mari. El a profeţit că: “Se va întâmpla în scurgerea vremurilor, că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul.” (Isaia 2:2-4). Sub noul guvernament, lupul va locui împreună cu mielul… (Isaia 11:4-9). În vremea aceea Hristos va fi steagul popoarelor…(Isaia 11:10:16). Isaia ne mai spune că în ziua aceea, Domnul oştirilor a pregătit tuturor popoarelor un ospăţ de bucate grase şi de vinuri vechi, pe muntele Împărăţiei Sale. Iar moartea va fi nimicită pe vecie. (Isaia 25:6-8). Niciun locuitor nu va mai zice, aşa ca astăzi: sunt bolnav, (Isaia 33:24). Pustiul va înflori ca roza, văile se vor înălţa, iar munţii şi dealurile vor fi plecate, (Isaia 40:4). “Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.” (Isaia 35:8).

9. “Ieremia” – a prezis că neamurile pământului vor zice atunci: “Părinţii noştri n-au moştenit decât minciuni, idoli deşerţi, care nu sunt de niciun ajutor.”(Ier. 16:19). Dumnezeu dă prin Profet o nădejde: copiii se vor întoarce, din ţara vrăşmaşului, în ţinutul lor. Aici ţara vrăşmaşului este locuinţa morţilor.

10. “Ezechiel” – ne spune că Dumnezeu va lua inima de piatră şi va da poporului o inimă de carne. Copiii nu vor mai suferi pentru păcatele părinţilor şi nici părinţii pentru nelegiuirea copiilor. “Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” (Ezech. 18:4). Oile Sale nu vor mai fi înfometate şi jefuite de către păstori corupţi. (Ezech. Cap 34).

11. “Daniel” – vorbeşte despre Împărăţia pe care Dumnezeu o va ridica în mijlocul împărăţiilor pământeşti şi care nu va mai trece de la un împărat la altul, ci ea va dăinui veşnic. (Dan. 2:44). “Domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-l vor asculta!” (Dan.7:27).

12. “Osea” – profeţeşte că Domnul va stârpi din ţară arcul, sabia şi alte unelte de război şi toţi oamenii vor trăi în siguranţă şi armonie. Vorbeşte despre două zile a câte o mie de ani, începând de la domnul, iar în a treia mie popoarele vor fi ridicate, vindecate şi vor trăi înaintea Domnului. (Osea 6:1-3).

13. “Ioel” – este un Profet care ne dă o imagine completă a zilei Domnului, şi că orcine va chema atunci Numele Său va fi mântuit.

14. “Amos” – este următorul Profet. Din această profeţie se inspiră prisbiterul Iacov în Faptele ap. 15:14-18, când vorbeşte despre ridicarea din nou a casei regale a lui David.

15. “Obadia” – în scurta lui profeţie vorbeşte despre izbăvitorii (Hristos şi Biserica), ce se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau, (întreaga omenire). “Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?” (1Cor. 6:2).

16. “Iona” – lucrurile profeţite de el sunt o icoană interesantă a unor întâmplări ce se petrec sub ochii noştri. Iona s-a supărat văzând că evenimentele nu se întâmplă după cum el le-a aşteptat. Noi astăzi trăim într-o zi când oameni din diferite denomenaţiuni predică faptul că planeta noastră va fi arsă cu foc. Dar asemenea lui Iona, ei nu îşi dau seama de vestea lor. Lumea care are să fie arsă este lumea satanei, ordinea de lucruri alcătuită de el, nu pământul literal.

17. “Mica” – este Profetul care a scris despre venirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, adresând în primul rând o mustrare naţiunilor puternice. Asemenea lui Isaia, Mica profeţeşte că: “În vremile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.” (Mica 4:1). Legea va veni din Sion şi din Ierusalim cuvântul Domnului. Armele de război vor fi transformate în fiare de plug, şi nu vor mai face război. Fiecare va locui sub viţa şi sub smochinul lui, nu sub al patronului.

18. “Naum” – acest Profet descrie venirea Domnului în mijlocul unei lumi nelegiuite, plină de minciună şi sâlnicie. “Negustorii tăi sunt mai mulţi decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca puii de lăcustă care îşi întind aripile şi zboară. Voivozii tăi sunt ca lăcustele, mai marii tăi sunt ca o ceată de lăcuste, care tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei. În timp ce păstorii tăi dorm, poporul tău este risipit pe munţi, şi nimeni nu-l mai strânge.” (Naum 3:17,18). Profetul avertizează, că cei ce fac planuri răutăcioase “…vor fi ca nişte mănunchiuri de spini încâlciţi, şi tocmai cînd vor fi beţi de vinul lor, vor fi mistuiţi de foc ca o mirişte de tot uscată.” (Naum 1:10). Dar, “Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.” (Naum 1:7).

19. “Habacuc” – este Profetul care ne informează că: “…pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.” (Hab. 2:14). Va fi tot aşa de cu neputinţă pentru cineva ca să nu cunoască pe Dumnezeu, cum ar fi cu neputinţă pentru cineva să fie în fundul mării şi să nu fie ud.

20. “Ţefania” – a prezis că Domnul va fi grozav împotriva zeilor pământului şi îi va face pe toţi să piară. (Ţef. 2:11). Ne mai spune că, după ce va fi mistuită starea nedreaptă şi inechitabilă a societăţii de astăzi, nu prin foc literal ci, prin focul mâniei lui Dumnezeu, atunci nu va mai fi sectarism, ci toate popoarele vor învăţa adevărul. “Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând.” (Ţef. 3:9).

21. “Hagai” – spune că dorinţa tuturor popoarelor va veni” (Hag. 2:7), Trad. Engl. “De asemenea şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.” (Rom. 8:19). Apostolul ne spune “că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia copiilor lui Dumnezeu.” (Rom. 8:21).

22. “Zaharia” – profeţeşte că în ziua aceea multe neamuri se vor alipi de Domnul, iar El va locui în mijlocul lor. Împărăţia viitoare va fi o împărăţie a dreptăţii. Pământul va da rodul său şi cerul roua sa. “Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă, şi vor zice: “Haidem să ne rugăm Domnului şi să căutăm pe Domnul oştirilor! Vrem să mergem şi noi!” (Zah. 8:21). Războaiele vor înceta şi neamurilor va fi vestită pacea. “Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume” (Zah. 14:9).

23. “Maleahi” – ne spune că de la răsăritul şi până la apusul soarelui, Numele Său va fi mare pe tot pământul. Soarele neprihănirii va aduce vindecare pentru toată planeta infectată de păcat.

24. “Ioan Botezătorul” – este cel din urmă Profet. Ştim aceasta din spusele Domnului. “Legea şi profeţii au ţinut până la Ioan.” (Luca 16:16). Iar Ioan, care a fost profeţit de către Maleahi, a spus despre Isus: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” Ioan 1:29).

Mulţumim Tatălui ceresc pentru că ne-a dăruit aceste indicatoare ce luminează calea peregrinajului nostru, ca să nu ne pierde prin labirintul întunecos al superstiţiilor din lumea rea de azi. Scopul profeţiilor nu este de a ne ajuta să ştim mai dinainte cum şi când se vor întâmpla evenimentele prezise, (dacă s-ar putea cu cifre), ci mai degrabă, scopul lor este să recunoaştem evenimentele când ele se întâmplă, şi astfel să ne fortificăm credinţa. Scopul lor este să ne amintească mereu să “veghem” cum toate lucrurile se duc la îndeplinire, “…după sfatul hotărât şi după ştiinţa de mai dinainte a lui Dumnezeu…” (Fapt. 2:23). Amin!

Lasati un raspuns