Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (25 Aprilie) – partea a II-a

ACATISTUL

După obişnuitul început, se zic:
CONDACELE ŞI ICOASELE:
Condacul 1
Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălţimea cea strălucită a smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării şi solitorul cel tare al rugăciunii inimii, Cuviosului Părinte Vasile, să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră şi să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Icosul 1

De tânăr, te-ai arătat iubitor de viaţă călugărească, Părinte Vasile. Ai lepădat cu îndrăzneală toată grija cea lumească şi cu dragoste ai pornit pe calea cea aspră a sihăstriei. Pentru aceea, cu smerenie şi glas de bucurie, îţi cântăm:

Bucură-te, floare binemirositoare sădită în grădina vieţii sihăstreşti;
Bucură-te, cel ce pururi vorbeşti cu Iisus prin rugăciune;
Bucură-te, că întru nevoinţe ţi-ai petrecut, viaţa călugărească;
Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat prin vieţuire pustnicească;
Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinţii care au bineplăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, că din Munţii Buzăului ai făcut un Athos românesc;
Bucură-te, mare iubitor şi trăitor al învăţăturii Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, că te-ai hrănit din dumnezeieştile Scripturi;
Bucură-te, că întru tine numele lui Iisus s-a preamărit;
Bucură-te, că pe ucenici i-ai învăţat smerita vieţuire;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Cine nu te va ferici pe tine, Părinte Vasile, cel ce cu pricepere ai ştiut să alungi duhurile înşelăciunii prin viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu, căci ai strălucit ca o făclie în grădina Maicii Domnului – pe pământul românesc – unde ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Luminător preastrălucit al călugărilor din mănăstirile româneşti ai fost, fericite Părinte. Căci pilda faptelor şi mireasma învăţăturilor tale au îndreptat pe mulţi către viaţa cea îmbunătăţită a împlinirii virtuţilor sihăstreşti. De aceea, primeşte şi de la noi laude ca acestea:

Bucură-te, pom răsădit în grădina neamului românesc;
Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat pământul ţării noastre;
Bucură-te, că noi, românii, te avem pururea rugător la Dumnezeu;
Bucură-te că te-ai făcut povăţuitor cinului călugăresc;
Bucură-te, că te afli în ceata celor iubitori de credinţă;
Bucură-te, că ţi-ai îndreptat paşii spre Ţara Românească;
Bucură-te, că în aceste ţinuturi ai binevestit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că ai întărit obştile mănăstirilor noastre;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai călăuzit pentru viaţa pustnicească;
Bucură-te, cel ce ai vieţuit pe plaiurile Buzăului;
Bucură-te, că la Poiana Mărului ai fost pildă de rugăciune pentru monahii;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător ai lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Iubitor al rugăciunii lui Iisus şi trăitor în liniştea sihăstriei te-ai arătat, Părinte Cuvioase Vasile, şi, în trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu să te îndulceşti din roadele bunătăţilor nepieritoare ale Împărăţiei cerurilor şi de vederea fericirii Raiului, cântând cu îngerii neîncetat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Chemat de Dumnezeu la treapta Preoţiei, Cuvioase Părinte Vasile, te-ai înfricoşat de această Sfânta Taină; pentru aceea, cu umilinţă, îţi strigăm:

Bucură-te, că vrednic ai fost de harul Preoţiei;
Bucură-te, că împreună cu îngerii ai slujit;
Bucură-te, că, prin evlavie, lui Dumnezeu te-ai dăruit;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai împărtăşit de învăţături dumnezeieşti;
Bucură-te, că de mari daruri de la Dumnezeu te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce viaţa ta ai închinat-o slujirii lui Hristos;
Bucură-te, că întru cele duhovniceşti tu străluceşti;
Bucură-te, că acum în ceruri slujeşti cu sfinţii;
Bucură-te, cel ce eşti cinstitor al Preoţiei lui Hristos;
Bucurş-te, podoaba de cinste a călugărilor evlavioşi;
Bucură-te, că la Poiana Mărului de mult folos ai fost ucenicilor tăi;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Prin tine, Cuvioase Părinte, mulţi călugări şi credincioşi au descoperit deprinderea rugăciunii lui Iisus prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, şi noi, cu glas de mulţumire, cântăm, împreună cu toţi sfinţii, lui Dumnezeu. Aliluia!

Icosul al 4-lea

Scară duhovnicească până la cer a fost, cu adevărat, viaţa ta, de Dumnezeu înţelepţite; căci cu lacrimile tale nerodirea pustiului o ai lucrat, iar cu rugăciunile te-ai ridicat până la asemănarea cu Dumnezeu pe cât este cu putinţă oamenilor; pentru aceea, cu bucurie, îţi aducem laude ca acestea:

Bucura-te, osârduitorule al neîncetatei chemări a numelui lui Iisus;
Bucură-te, că, prin rugăciune, cu duhul te-ai luminat;
Bucură-te, că sufletul Tău cu Dumnezeu l-ai unit;
Bucură-te, că, prin evlavie, liniştea sufletească ai dobândit;
Bucură-te, că, prin post, trupul împotriva ispitelor ţi-ai întărit;
Bucură-te, că de la tine iubirea de Dumnezeu am învăţat;
Bucură-te, că ne-ai povăţuit să ne rugăm Domnului cu luare-aminte;
Bucură-te, că pururea cu îngerii te-ai rugat;
Bucură-te, cel ce ai împletit rugăciunea cu munca;
Bucură-te, că pe vieţuitorii schiturilor i-ai învăţat smerita cugetare;
Bucură-te, cel ce la Athos pe Paisie Velicicovschi l-ai călugărit;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Cu bucurie, prealăudate Părinte, toate cetele călugărilor şi adunarea credincioşilor săvârşesc cinstita pomenirea ta; că te-ai îmbrăcat cu fapta cea bună ca un viteaz ostaş al lui Hristos, iar cu dragostea cea adevărată ţi-ai îngrădit viaţa ta plăcută îngerilor, care cântă împreună cu tine lui Dumnezeu. Aliluia!

Icosul al 5-lea

Pe îngerul cel pământesc plăcut lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, să-l lăudăm, după cuviinţă, astăzi, în Biserica lui Hristos, cântând unele ca acestea:

Bucură-te, luceafărul de dimineaţă ca aurul strălucitor;
Bucură-te, purtătorule de făclie al călugărilor;
Bucură-te, mlădiţa cea preafrumoasă a pustiului;
Bucură-te, trandafirul cel cu bun miros al sihaştrilor;
Bucură-te, povăţuitorule al celor rătăciţi;
Bucură-te, cămara cea cu bun miros a pustniceştilor nevoinţe;
Bucură-te, că ai biruit trufia trupului cea râvnitoare la cele de jos;
Bucură-te, că frumuseţea vieţii duhovniceşti ai dorit;
Bucură-te, că, prin rugăciune, a vorbi cu Hristos te-ai învrednicit;
Bucură-te, că de vederea luminii taborice te-ai umplut;
Bucură-te, că întru tine chipul lui Hristos a rodit;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Ca şi văzătorul de Dumnezeu Moise, ai intrat în norul cel cu adevărat înţelegător al vedeniilor şi ai cunoscut că Dumnezeu se descoperă aceluia care se leapădă de sine şi lasă pe Hristos să vieze în inima şi în sufletul său, iar prin Duhul Sfânt cântă neîncetat. Aliluia!

Icosul al 6-lea

Prin tine, Cuvioase Părinte Vasile, viaţa călugărească de la Poiana Mărului s-a statornicit după rânduiala Athosului, unde postul şi rugăciunea sunt căile desăvârşirii, pe care, împlinindu-le cu dragoste, ne ridicăm la înălţimea cerului. De aceea, şi noi, străduindu-ne a le urma, te cinstim cu aceste cântări:

Bucură-te, că prin smerenie, ai biruit pe nevăzuţii vrăjmaşi;
Bucură-te, iubitorule de isihie călugărească;
Bucură-te, povăţuitorul iscusit al monahilor nevoitori;
Bucură-te, că ai statornicit în mănăstiri viaţa cea de obşte;
Bucură-te, că pe fraţii din mănăstiri spre viaţa duhovnicească i-ai călăuzit;
Bucură-te, că făgăduinţele călugăreşti pe mulţi i-ai învăţat;
Bucură-te, cel ai pus bună rânduială în mănăstirile de sub povăţuirea ta;
Bucură-te, cel ce ai avut în jurul tău mulţime de ucenici;
Bucură-te, mare iubitor al rugăciunii inimii;
Bucură-te, cinstea călugărilor de pretutindeni;
Bucură-te, podoabă duhovnicească a Eparhiei Buzăului şi Vrancei;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 7-lea

Cunoscător şi împlinitor al Sfintelor Scripturi te-ai arătat, minunate Părinte Vasile, acestea ajutându-te să înţelegi lucrările lui Dumnezeu din firea lucrurilor şi să te sârguieşti în viaţa isihastă, spre unirea cu Hristos, cântând neîncetat. Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ne minunăm de înţelepciunea ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belşug în înţelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai învăţat smerita cugetare întru Hristos. Pentru aceasta, cu evlavie, îţi cântăm:

Bucură-te, tâlcuitorule al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, păstrătorule al Sfintei Tradiţii;
Bucură-te, pururea cugetătorule la cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, împlinitorule al poruncilor evanghelice;
Bucură-te, îndemnătorule la trăirea învăţăturilor dumnezeieşti;
Bucură-te, că te-ai îmbogăţit din comoara Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, cel ce ai găsit reazem puternic în scrierile sfinte;
Bucură-te, că te-ai adăpat din apa duhovnicească a Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, că din cuvântul cel plin de putere al lui Hristos te-ai înflăcărat;
Bucură-te, că în viaţa călugărească, după pilda Cuvioşilor Părinţi, ai vieţuit;
Bucură-te, că pe ai tăi ucenici cu iubirea frăţească a vieţui i-ai învăţat;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 8-lea

Despărţindu-te de tulburările lumeşti, viaţa sihăstrească ai împlinit, Părinţilor Pustiei asemănându-te, plăcutule al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, împreună cu dânşii, te cinstim, Cuvioase Vasile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Văzând trăirea ta în liniştea sihăstriei, Prealăudate, Părinte, cu adevărat, am înţeles că viaţa pustnicilor fericită este. Căci, întrarmându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai schimbat-o în ogor dătător de roadă duhovnicească. Pentru aceea, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce, prin înfrânarea trupului, te-ai asemănat cu pustnicii;
Bucură-te, că te-ai făcut pilda sihaştrilor;
Bucură-te, că pe diavol cu postul şi cu rugăciunea l-ai ruşinat;
Bucură-te, că ai fost un mare vestitor al Filocaliei Părinţilor;
Bucură-te, că din învăţăturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adăpat;
Bucură-te, că de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceaţa rugăciunii lui Iisus;
Bucură-te, că de la Cuviosul Ioan Scărarul ai învăţat trezvia în rugăciune;
Bucură-te, că în toate ai urmat pe Sfinţii Părinţi;
Bucură-te, că din Poiana Mărului te-ai ridicat la cele cereşti;
Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinţii lui Dumnezeu în ceruri;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 9-lea

Împlinitor şi propovăduitor al virtuţilor creştineşti te-ai arătat, Cuvioase Părinte, iar tăria cuvintelor tale a înfrumuseţat cu strălucite podoabe pe credincioşii Bisericii strămoşeşti, care, urmând învăţăturilor tale, s-au deprins a cânta lui Dumnezeu, Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Toate obştile călugăreşti pe care le-ai povăţuit, fericite Părinte Vasile, le-ai schimbat în oaze duhovniceşti de profundă trăire creştinească; de aceea, minunându-ne, îţi strigăm aşa:

Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat cuvinte ziditoare de suflet;
Bucură-te, că mulţi prin ale tale învăţături s-au luminat;
Bucură-te, cel ce toată viaţa ţi-ai închinat-o rugăciunii şi scrierilor filocalice;
Bucură-te, că, precum o albină iubitoare de dulceaţa florilor, la citirea celor sfinte te-ai semănat;
Bucură-te, cel ce ai deprins pe credincioşi a pătrunde în taina sfintei rugăciuni;
Bucură-te, ctitor ales al multor mănăstiri cu rânduiala sfântă;
Bucură-te, că ucenicilor tăi le-ai poruncit să urmeze cu sfinţenie pravila călugărească;
Bucură-te, că spre desăvârşirea îngerescului chip i-ai povăţuit;
Bucură-te, că din Poiana Mărului o şcoală a rugăciunii curate ai făcut;
Bucură-te, că sihăstriile din Munţii Buzăului şi ai Vrancei le-ai îndrumat;
Bucură-te, Părinte al călugărilor şi povăţuitor al credincioşilor;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Întocmai ca un înger ai vieţuit pe pământ, fericite Părinte, iar după mutarea ta la cele nepieritoare, fiind rânduit de Dumnezeu în ceruri, ai aflat împreună-vieţuire cu îngerii. De aceea, bucurându-te de slava cea negrăită, înalţi neîncetat cu cetele cereşti Prea Sfintei Treimi cântarea. Aliluia!

Icosul al 10-lea

Marele Apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, a scris în dumnezeieştile Scripturi că sfinţii vor judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glăsuia că minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi; pentru aceea, şi noi, cunoscând că Dumnezeu te-a preamărit în ceruri, precum tu L-ai preamărit pe pământ, îngenunchind înaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile, zicem aşa:

Bucură-te, cel ce în ceruri ţi-ai pregătit sălaşul veşniciei;
Bucură-te, că în cartea vieţii numele Tău se află scris;
Bucură-te, că mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că întru toate ai împlinit cuvântul Evangheliei;
Bucură-te, că ne-ai învăţat a cugeta la cele cereşti;
Bucură-te, cel ce ne-ai povăţuit că ascultarea este de mare preţ;
Bucură-te, că, prin purtare de grijă ucenici în douăsprezece mănăstiri buzoiene şi vrâncene ai rânduit;
Bucură-te, că, prin tine, Poiana Mărului a devenit loc mult iubit;
Bucură-te, că numărul Sfinţilor Români l-ai sporit;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru uşurarea necazurilor noastre;
Bucură-te, cel ce mijloceşti pentru mântuirea tuturor;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

Cale spre ceruri a fost viaţa ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuţi, până la Dumnezeu, Căruia se cuvin toată slava şi închinăciunea, iar de la noi cuvenita cântare îngerească: Aliluia!

Icosul al 11-lea

După truda vieţii sihăstreşti, întraripat fiind de dragostea lui Hristos, ai ajuns în ceruri, acolo primind plata ostenelilor tale, fericite Părinte. Şi, strălucind în lumina cea negrăită a slavei lui Dumnezeu, nu înceta să mângâi pe fiii tăi care se nevoiesc în iureşul necazurilor vieţii şi care strigă aşa:

Bucură-te, că viaţa ta a fost o neîncetată jertfă sfântă;
Bucură-te că ţi-ai pregătit comori în ceruri din ale tale fapte bune;
Bucură-te, că, prin moarte, te-ai mutat cu sufletul la cele cereşti;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să ne lepădăm de cele lumeşti;
Bucură-te, că, prin viaţa ta, ne-ai dat pildă de smerenie;
Bucură-te, cel ce pe călugări la deasa spovedanie şi la împărtăşire i-ai povăţuit;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să cugetăm la cele de sus;
Bucură-te, cel ce prin testament ai lăsat rânduială sfântă în mănăstiri;
Bucură-te, că, prin sfintele tale rugăciuni, de ispite şi necazuri ne fereşti;
Bucură-te, cel ce ne-ai îndemnat să ne ridicăm din întinăciunea păcatelor;
Bucură-te, mângâierea monahilor şi a credincioşilor osârduitori;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Propovăduitor al rugăciunii inimii şi învăţător al înfrânării te-ai arătat pe tine, Cuvioase Părinte Vasile; pentru ale tale multe osteneli, lumea te cinsteşte după cuviinţă, dând slavă lui Dumnezeu, Căruia şi noi Îi cântăm. Aliluia!

Icosul al 12-lea

Luminător al dreptei credinţe şi chip blândeţilor te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Părinte Vasile, de care minunându-ne, cu glas de bucurie, îţi strigăm aşa:

Bucură-te, cel ce locuieşti în ceruri dimpreună cu toţi sfinţii;
Bucură-te, cei ce din pruncie ai fost hrănit cu pâinea vieţii;
Bucură-te, că mai presus de toate ai ales calea îngerească a călugăriei;
Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua şi noaptea prin rugăciune;
Bucură-te, cel ce ai gustat din bucuria Raiului aici pe pământ prin viaţa duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ne-ai insuflat duhul rugăciunii lui Iisus;
Bucură-te, că rugăciunile tale ca o tămâie de bună mireasmă la ceruri s-au înălţat;
Bucură-te, cel ce ţi-ai agonisit în candela sufletului untdelemnul bucuriei;
Bucură-te, cel ce ai învăţat pe toţi să ceară milă lui Dumnezeu;
Bucură-te, că purtând Crucea lui Hristos te-ai întărit sufleteşte;
Bucură-te, îndrumătorule duhovnicesc al vestitului Stareţ Paisie de la Neamţ;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, de trei ori fericite, Cuvioase Părinte Vasile, podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea sfântă a pustnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbiţa cea netăcută a rugăciunii inimii, îngerească minte care ai înmulţit talantul încredinţat de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care suntem cuprinşi de tot felul de necazuri şi de ispite, şi te roagă lui Dumnezeu să ne învrednicească, la vremea potrivită de cereasca Sa Împărăţie, că neîncetat, împreună cu îngerii, să cântăm Prea Sfintei Treimi: Aliluia!
(acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi

Icosul 1: “De tânăr…” şi
Condacul 1: “Celui ce a fost vas curat …”
şi otpustul

Şi apoi se citeşte această

RUGĂCIUNE

Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, alesule al lui Dumnezeu şi moştean al Împărăţiei cerurilor, care împreună cu îngerii şi cu sfinţii vieţuieşti, pe tine te rugăm cu lacrimi şi cu umilinţă: izbăveşte-ne, prin sfintele tale rugăciuni, de mulţimea ispitelor şi a necazurilor, de poftele cele vătămătoare ale trupului şi de gândurile cele rele care se abat asupra noastră. Fii rugătorul celor din mănăstiri, care, din iubire şi credinţă faţă de Domnul Iisus Hristos, au lăsat toată grija cea lumească, pentru ca, împreună cu tine, să slujească mereu lui Dumnezeu în viaţa pustnicească. Tu eşti şi mijlocitor pentru cei din lume care cinstesc numele lui Iisus Hristos şi Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească. Către tine, Cuvioase Părinte, îndreptăm această smerită rugăciune, pe care să o duci înaintea Tatălui ceresc ca pe o tămâie cu bună mireasmă. Fă-ne să avem în minte şi în inimă rugăciunea lui Iisus. Uneşte pe toţi creştinii în aceeaşi credinţă dreptmăritoare şi ne învredniceşte să dobândim fericirea Raiului, în veci. Amin!

SFINTE MOAŞTE

Părticele din Moaştele Sfântului se află la:

• Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia, Comuna Bisoca, jud. Buzău.

CANONIZAREA

Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie al II-lea şi a Prea Cuviosului Părinte Vasile de la Poiana Mărului

Duminică, 5 octombrie 2003, la mănăstirea Brazi – Panciu, în prezenţa a peste 10 000 de credincioşi, a unor reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie în cadrul căreia a avut loc, proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie al II-lea şi a Prea Cuviosulului Părinte Vasile de la Poiana Mărului.

Cei doi sfinţi au fost canonizati de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa din 4-5 martie 2003. Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie al II-lea de la Mănăstirea Brazi-Panciu (jud. Vrancea) va fi prăznuit in ziua de 23 septembrie, iar cuviosul Vasile de la mănăstirea Poiana Mărului (jud. Buzău), va fi prăznuit la 15 aprilie.

Prea Cuviosul Părinte Vasile, stareţul Sfintei Mănăstiri Poiana Mărului (1692-1767).

S-a născut în părţile Rusiei, unde a început viaţa monahală. Din cauza prigoanei împotriva creştinilor, s-a refugiat în Ţările Române şi se stabileşte la Mănăstirea Dălhăuţi, unde, nu peste multă vreme, a fost ales stareţ timp de 20 de ani. După aceea, împreună cu 12 ucenici se retrage la Schitul Poiana Mărului din Munţii Buzăului. Prin ucenicii săi, a fost ctitorul a numeroase schituri şi mănăstiri din această parte a ţării (Traisteni, Răţeşti, Ciolanu, Rogozu, Coteşti, Găvanu etc.).

A fost duhovnicul Sfântului Paisie de la Neamţ. Cuviosul Stareţ Vasile este autorul a numeroase scrieri utile pentru cei care doresc să citească operele Sfinţilor Părinţi despre rugăciunea inimii, trezvie, pocăinţă şi a adunat mărturii din viaţa şi învăţătura sfinţilor monahi, pravilele călugăreşti şi din tipicul bisericesc.

Patriarhii Alexandriei, Antiohiei şi Ierusalimului, aflaţi în trecere prin ţara noastră în acea vreme, l-au cunoscut şi binecuvântat, considerând învăţătura lui ortodoxă şi folositoare de suflet.

A trecut la Domnul la 25 aprilie 1767.

Sfântul Ierarh Martir Teodosie al II-lea, Mitropolitul Moldovei. S-a născut în ţinutul Vrancei, în prima jumătate a secolului al XVII-lea. A fost egumen al Mănăstirii Bogdana din ţinutul Bacăului, episcop de Rădăuţi (1670), episcop al Romanului (1671) şi mitropolit al Moldovei (1674). Din cauza prigonirilor turcilor şi tătarilor, tolerate de domnitorul Moldovei, Dumitraşcu Vodă, va lua atitudine, motiv pentru care este judecat, silit să se retragă din scaunul de mitropolit şi exilat la Mănăstirea „Sfântul Sava” din Iaşi. Ulterior se va retrage în zona de sud a Moldovei, îngrijindu-se de reconstruirea schitului Brazi. În 1688 a fost din nou arestat şi chinuit din ordinul lui Dumitraşcu Vodă.

În 1694, în timpul unei invazii, un grup de tătari au atacat schitul Brazi, chinuindu-l pe Mitropolitul Teodosie şi cerându-i să le predea odoarele sfinte ale mănăstirii. Mitropolitul Teodosie s-a opus, motiv pentru care tătarii i-au tăiat capul.
În 1842 au fost descoperite sfintele sale moaşte, de faţă fiind şi Sfântul Antipa de la Calapodeşti.

Viaţa Sfinţitului Mucenic Teodosie, râvna lui pentru ridicarea de sfinte locaşuri şi pentru cinstirea celor sfinte, smerenia sa adâncă, dragostea pentru buna rânduială şi chivernisire a obştilor monahale, grija părintească faţă de păstoriţii săi, răbdarea tuturor suferinţelor şi prigonirilor nedrepte la care a fost supus, precum şi lucrarea lui încununată de jertfa martirică au făcut ca să fie întotdeauna cinstit cu evlavie de dreptmăritorii creştini.

Sursa: Birourile de presă ale Patriarhiei şi Arhiepiscopiei Bucureştilor.

<sus

MĂNĂSTIREA POIANA MĂRULUI

Hram – Duminica Tuturor Sfinţilor

Situare – Sat Jitia, Comuna Bisoca, Judeţul Buzău

Obşte de călugări

Istoric: Ctitorită în 1730. Biserica de lemn a ars în 1771, fiind refăcută între 1780-1784. O a doua biserică, tot din lemn, s-a construit între 1810-1812. Sfânta Mânăstire a fost un important centru cultural. Aici a stăreţit şi Cuviosul Vasile trecut în rândul sfinţilor, fiind prăznuit pe 25 aprilie.

La Poiana Mărului a fost surghiunit în anul 1840 poetul Cezar Bolliac. Tot la Poiana Mărului poposea şi Alexandru Vlahuţă, care descrie în România Pitorească frumuseţea acestor locuri.

În 1991 s-a clădit un paraclis din lemn şi s-a renovat pavilionul mare în care se află trapeza şi arhondaricul.

Grădina cu minuni din Munţii Buzăului
Sorin Preda

În partea muntoasă a Buzăului, la curbura Carpaţilor, acolo unde drumurile se transformă în poteci, există un loc cu o iradiere mistică greu de aşezat în tipare obişnuite: Mănăstirea Poiana Mărului. Ctitorită de Cuviosul Vasile, unul din cei mai puternici duhovnici ai monahismului românesc, practicant asiduu al rugăciunii inimii, pe care a aprins-o şi în Muntele Athos, unde a ajuns într-un pelerinaj, catedrala de lemn ascunsă în pădurile neumblate ale Bisocii îşi păstrează şi azi, nestinsă, forţa spirituală. Tot mai mulţi credincioşi iau drumul greu şi ascuns al muntelui pentru a se închina la icoana tăiată cu sabia a Maicii Domnului şi la Crucea de piatră sub care se află osemintele cuviosului rugător. Un stareţ plin de har, părintele Macarie, i-a redat locului viaţa şi continuitatea.

Cuviosul Vasile Carpatinul

I se spune Rugătorul Carpaţilor, iar mănăstirii sale de la Poiana Mărului: Athosul românesc. În unele cărţi se pomeneşte că mănăstirea a fost înfiinţată de călugări ruşi, dar adevărul e altul. Cuviosul Vasile venise din Harkov, unde erau mulţi români şi unde Petru cel Mare îi primise pe pribegii moldoveni ai lui Cantemir, dimpreună cu potop de preoţi şi monahi. Cuviosul Vasile s-a născut într-o astfel de familie de moldoveni, în 1692, tocmai la Poltava. Tânjind după ţara lui de suflet, se va întoarce acasă, va bate munţii Buzăului în rugăciune şi pustnicie, după o lungă şi intensă perioadă athonită, unde a uimit obştile călugăreşti din Sfântul Munte prin trăirea sa deosebit de aspră, dar şi prin cultura fără cusur. Era mare, gigantic în tot ce făcea – în mănăstirile ridicate cu mâna lui (Dălhăuţi, Ciolanu, Cârnu, Barbu sau Trăisteni), dar şi în puhoaiele de pustnici aflaţi sub ascultarea şi adânca lui povaţă filocalică. Nu a lăsat în urmă cărţi sau înscrisuri. A lăsat doar mari duhovnici şi sfinţi trăitori care, la rândul lor, au reîncreştinat Bulgaria şi Rusia, Serbia şi Ucraina. Nu i-a plăcut să se fălească şi nici sceptru arhieresc nu a avut. Numele lui nu figurează nici în cronici şi nici în Sinaxar, dar toată lumea ortodoxiei îl cunoaşte. Acum câţiva ani, episcopul grec Kalistos a venit special de la Athos ca să vadă mănăstirea Cuviosului. Primul gest pe care l-a făcut, intrând în Poiana Mărului, a fost să îngenuncheze şi să sărute pământul. Apoi, i-a rugat pe însoţitorii săi să-l lase singur. S-a plimbat nevăzut câteva ceasuri prin păduricea din spatele bisericii, rememorând paşii Cuviosului, în vibraţiile intense ale rugăciunii statornicite de el, rugăciunea inimii. La sfârşit, a luat cu sine în Grecia câteva măceşe purpurii şi o creangă de sânger, ca niciodată să nu uite pământul românesc şi smerenia fără egal a Marelui Vasile.

Călătoria

La Mănăstirea Poiana Mărului nu se ajunge uşor. Drumuri de ţară, transformate adesea în drumuri forestiere, par mai degrabă să ascundă locul decât să-l dezvăluie. De pe Valea Bascelor spre Bisoca, învârtejită pe pereţii uriaşului amfiteatru montan, format de curbura Carpaţilor, calea către Poiana Mărului înaintează cu mari ezitări şi răscruci. În pustietatea plină de nostalgice păduri de mesteacăn şi bizare biserici albastre din lemn, nu vezi niciun indicator, niciun localnic rătăcit. E vremea coasei şi doar Dumnezeu şi gândul cel bun te poartă spre mănăstire. E o probă a stăruinţei şi a răbdării. Nu oricui îi este dat să ajungă. E chiar porunca şi legământul Cuviosului Vasile, poate cel mai mare isihast din ortodoxia română, ctitor de numeroase mănăstiri şi biserici în Munţii Buzaului şi ai Vrancei, cel de-al doilea Athos, cum erau numite în urmă cu sute de ani. În sihăstria lui nu se intra decât într-un fel anume – cu credinţă şi cu sfială. Turiştii şi curioşii de ocazie rătăcesc drumul. Nimeresc în altă parte. Din înaltul cerului, Marele Vasile îşi apără în felul său ograda şi locul de închinăciune. Cu un gest nevăzut, dar puternic, te opreşte în dreptul porţii şi te cercetează. Niciun pas în plus nu e posibil fără încuviinţarea lui. Simţi acest lucru, real şi fără închipuire, cum l-am simţit şi noi, când obosiţi şi derutaţi de lungimea drumului am coborât din maşină, căutând pe cineva să ne desluşească locul. Eram în faţa unei răspântiei. Urma o alta. De jur împrejur, frunzişul pădurii acoperea totul ca nişte pleoape vegetale grele de somn. O clipă ne-am crezut pierduţi şi rătăciţi, când undeva, în stânga, în inima desişului, am zărit lemnul turlei avântate spre cer. Inexplicabil cumva, oprisem chiar lângă mănăstire. Ajunsesem unde voise Cuviosul: la casa lui.

„De ce ai blestemat şi ai suduit?”

Prima impresie e şi cea mai puternică. E linişte la Poiana Mărului – o linişte grea, păstoasă, materială, ce acoperă ca un imens clopot transparent totul: căsuţele ţărăneşti ale călugărilor, ograda înverzită, florile, pâlcul răzleţit de meri şi pruni, micul cimitir. Mănăstirea are două rânduri de porţi şi niciun gard. Pădurea şi trunchiurile groase de fag ridică de la sine hotarul despărţitor, imaginând un prelung coridor vegetal, prin care abia pătrunde mătasea alburie a luminii de vară. Alt şir de mesteceni şi fagi dă ocol chiliilor şi curţii imense, în mijlocul căreia se ridică o veche şi superbă catedrală de lemn, ce mai păstrează încă pe brâul de sub acoperiş chipuri de sfinţi şi apostoli, chipuri aproape şterse, împlinind parcă ziceri din Pateric şi Filocalie, despre smerenie şi veghe neîntreruptă.

În curte e lume multă – localnici sau oameni veniţi din celălalt capăt al ţării, de la Arad sau Sibiu. Sfioşi şi tăcuţi, aşteaptă să intre la părintele Macarie, să stea la spovadă, să ceară un sfat. Aşteapta ca la medic – fiecare cu gândul şi îngrijorarea sa. Părintele Macarie e un duhovnic puternic, cu faptele ţesute-n poveşti. Văzător cu duhul şi postitor, e al doilea ctitor al mănăstirii, pe care a reînviat-o din paragina în care fusese împinsă de comunişti. În dreptul chiliei, oamenii vorbesc. Cineva din Vintilă Vodă a venit cu merinde pentru mănăstire, dar părintele l-a întors din drum, certându-l: „De ce ai blestemat şi ai suduit când ai ieşit din casă? La mănăstirea Cuviosului Vasile se vine curat”. Omul a rămas fără grai. Nu numai ca părintele îl văzuse duhovniceşte blestemând în poarta casei, dar îi spusese şi zilele în care încălcase rânduiala postului. Un alt bărbat din Lopătari, intrând în chilie, l-a văzut pe părintele lăcrimând. Cu blândeţe, acesta i-a zis: „De ce ai venit la mine şi nu eşti cu soţia ta? A căzut din pod şi acum trage să moară, fără ca cineva să-i aprindă o lumânare la căpătai”. Speriat, omul s-a întors într-un suflet acasă, găsind curtea plină de vecini. Soţia lui deja murise.

Bătrân, cu barba ninsă şi răsfirată de vânt, părintele Macarie apare în pridvorul îngust şi sărăcăcios, binecuvântând credincioşii. Unii îl privesc cu admiraţie, alţii cu sfială şi puţină teamă, ştiind că părintele citeşte gândul fiecăruia, că de multe ori nici nu te lasă să deschizi gura, spunându-ţi el necazul şi strâmtoarea ce te-au adus la mănăstire. Numărându-şi parcă vorbele, părintele mai mult ascultă. Are privirea rugătorului necontenit, pe care nu-l poţi tulbura şi nici surprinde cu vreun gând ascuns, ispititor. Apropiindu-ne de el şi cerându-i „să ne dea cuvânt de înţelepciune”, părintele va cumpăni o clipă, rostind: „Bine este să vorbim despre Dumnezeu, dar şi mai bine e să vorbim cu El”. Răbdător, cu mâinile ascunse parcă în pliurile rasei cernite, oftează şi ia aminte la ce i se spune, dar focul albastru al ochilor săi caută departe, la sihăstria din Munţii Monteorului, acolo unde a primit porunca în vis să ridice o nouă mănăstire. De trei ori i-a apărut visul şi îngerul Domnului care îi cerea să binecuvânteze pământul. Smerindu-se, părintele nu a vrut, refuzând de fiecare dată. În a treia noapte nu a mai fost chip să dea înapoi. Glasul a căzut peste el ca un tunet: „Să faci mănăstire pe Monteoru. Taci, tu eşti temelia! Nu-i zice Mănăstirea Monteoru, ci Mântuirii, cu hramul Schimbarea la Faţă”. Părintele a dat ascultare şi metocul din munte este aproape înălţat.

Maica Domnului tăiată pe frunte

Cei veniţi pentru prima oară la Poiana Mărului află cu uimire despre faptele Marelui Vasile, dar şi despre icoana făcătoare de minuni din biserica mică, o icoană a Maicii Domnului, tăiată pe frunte cu sabia de către un turc, cu picurii de sânge imprimaţi şi astăzi pe pânză. În curte, oamenii vorbesc cum s-au vindecat (petrecând noaptea la icoană): un copil bolnav de epilepsie, un bătrân cu piciorul schilodit de căruţă, o femeie indrăcită pe care rudele abia reuşeau să o stăpânească, în nişte legături groase de piele.

Părintele Macarie nu ţine socoteala vindecărilor, ba chiar face un pas înapoi, auzind toate acestea. Ştie şi el cât de important e locul – să calci pe urmele Cuviosului, să-ţi pleci genunchii chiar în căuşul săpat în piatră de genunchii lui de sfânt, de rugător fără încetare. „Când am venit prima oară la Poiana Mărului, nu am putut să trec de poartă”, îşi aminteşte părintele. „Simţeam că mi se taie picioarele de emoţie, dar şi de teamă. Prea înaltă era treapta. Sprijinit de un copac, mă gândeam cum poate statura mea măruntă să stea alături de un uriaş, de un sfânt ca Vasile Carpatinul. Mă simţeam nevrednic de stăreţie şi atunci am mers la părintele Cleopa. Era bolnav şi strâmtorat de mulţime. M-a primit însă de îndată în chilia lui şi, apropiindu-se de mine, nu m-a îmbrăţişat, cum făcea cu alţi călugări, ci s-a aplecat şi mi-a sărutat mâna, spunând: „Am vrut să văd pe cine a ales Cuviosul Vasile stareţ la mănăstirea lui”. Am rămas ca o stană de piatra şi mi-a trebuit ceva timp să-mi revin. Apoi gândurile s-au limpezit de la sine. Puteam, prin urmare, să pornesc la drum cu toată râvna. Îl aveam alături pe Marele Vasile. Aveam ajutorul şi vrerea lui.”

Ca în orice mănăstire vestită, la Poiana Mărului vin tot felul de oameni. Unii aşteaptă să le spui ceea ce vor ei să audă, ba chiar se supără dacă îi contrazici. Alţii, disperaţi şi hăituiţi sufleteşte, vin să ceară ultimul ajutor, agăţându-se ca înecaţii de o fărâmă de speranţă. Căzând uşor pe gânduri, părintele îşi aminteşte de o copilă rămasă însărcinată, fără a fi căsătorită. Plângea fără încetare si repeta întruna: „Decât să ajung de râsul satului, mai bine mă arunc de pe stâncă, în apa Bâscăi”. Fără să o certe, părintele a ţinut-o trei zile lângă el, punând-o să postească şi să facă neîntrerupt Acatistul Cuviosului Vasile. Nici nu s-a împlinit bine canonul dat, că o rudă a fetei a venit la mănăstire, anunţând-o să se pregătească de nuntă. Părinţii băiatului aflaseră întâmplarea şi acum voiau să îndrepte toată greşeala. O altă femeie, ingineră la Bucureşti, voia să se omoare, având (fără vină) o mare lipsă în gestiune. Rugându-se trei zile la icoană, femeia a plecat acasă. Va reveni după un timp, spunând: „Părinte, au scăpat copiii mei. Acum au din nou mamă”. Totul se rezolvase. O nouă anchetă stabilise că paguba nu era reală. Lipseau doar nişte acte, care, până la urmă, s-au găsit.

De când e la Poiana Mărului, părintele a văzut multe. Chiar şi aşa, pentru el mai important decât orice vindecare sau alt miracol este faptul că fiecare om pleacă din mănăstire schimbat sufleteşte, mărturisind, fără nicio umbră de ascunziş: „Părinte, locul acesta mi-a dat aripi. Mi-a dat nădejdea şi încrederea în Dumnezeu”. Nu e puţin lucru. Nădejdea e totul. Dumnezeu are grijă să dea cu preaplin de măsura celui care cere. La Poiana Mărului se întâmpla şi astăzi lucruri minunate. Contează credinţa omului, dar şi locul. La Poiana Mărului, rugăciunea Marelui Vasile e deosebit de puternică. O simţi iluminată şi grabnică, precum fulgerul unei nopţi de vară.

Vom avea un nou sfant in calendar: Vasile Carpatinul

Când se preumblă prin curte, mergând la paraclis sau la biserica cea mare, părintele Macarie păşeşte cu multă luare-aminte, de parcă Sfântul Vasile l-ar privi, cântărindu-l cu privirea lui aţintită şi severă din tinda bisericii sau din livada copleşită de roada abia pârguită a merelor. Cuviosul îşi apără chilia şi locul lui de însingurare. Veghează, coborând din tainiţa cerului printre flori şi oameni, ca nimic din pravila statornicită de el să nu se schimbe. În zece ani de când e stareţ, părintele Macarie a refăcut mănăstirea ruinată de comunişti. Nu s-a atins însă de nimic. A îndreptat doar, a reparat acoperişuri şi strane, a dat haine noi de var casei lui Vlahuţă sau celei în care a petrecut surghiunit Bolliac. Poate în asta şi stă parte din forţa mănăstirii: în statornicia neschimbării, în continuitate.

Cuviosul Vasile s-a mutat la Domnul în 1767. Avea 75 de ani şi, smerit, nu a vrut să i se ştie locul de îngropăciune. Abia în urmă cu nişte ani, a îngăduit oamenilor să i se afle locul. Într-o noapte din Postul Paştelui, fostele măicuţe ale mănăstirii (între timp, mutate în altă parte), ieşind de la Miezonoptică şi priveghi au zărit în dreptul unei cruci de piatră cum ţâşnesc flăcări şi scânteieri nefireşti. Întâmplator sau nu, crucea era înfiptă lângă zidul bisericii, chiar în dreptul altarului, al Sfintei Sfintelor. Să fie acolo moaştele Cuviosului? Ocolind locul cu grijă, părintele face metanie adâncă, dar nu spune nimănui pentru ce. Pe de o parte, se bucură de numărul tot mai mare al credincioşilor. Pe de alta, se teme că vestea va aduce puhoi de pelerini, şi astfel mănăstirea va pierde bunul cel mai de preţ: liniştea şi tihna convorbirii cu cele cereşti.
Lăcrimeaza părintele cu un ochi şi cu altul râde, tot el recunoscând că, dacă e dezlegare de la Cuviosul, vrerea oamenilor e ca o cârpă lepădată la faţa lui Dumnezeu. Vremea aşteptării se pare că a trecut. E timpul recunoaşterii depline. Nu întâmplător, la toamnă, Sinodul va purcede la canonizarea Marelui Vasile. Vom avea un nou sfânt în calendar. În inimi, buzoienii îl purtau de mult.

În bisericuţa de iarnă, pe tâmpla de la intrare, chipul Cuviosului Vasile stă refugiat discret, într-o icoană pictată după singura mărturie a epocii: puţin la trup, ca orice postitor, mâini subţiri şi descărnate, faţa osoasă şi prelungă, nişte ochi de jar, în care se amesteca bunătate şi uimire, linişte isihastă şi asprime.

Din lemnul netezit în foiţă de aur, Cuviosul mângâie păcătosul şi ceartă păcatul, într-o aşteptare nelumească, ieşită deja din ornicul strâmt al veacurilor ce au trecut. Se spune că românii nu au dat mulţi sfinţi. Îl ignorăm însă pe cel mai mare, pe chiar Vasile Carpatinul, cel care a reînviat isihasmul şi rugăciunea inimii în Sfântul Munte; cel care a fost duhovnic şi învăţător priceput tânărului (pe atunci) Paisie Velicicovschi, punându-se temelie monahismului românesc şi oferindu-i pravila athonită, meditaţia şi tehnicile de golire a minţii – primii paşi spre darul rugăciunii neîntrerupte, a comuniunii depline cu Dumnezeu.

Părintele Macarie povesteşte toate acestea cu o boare de lacrimi în ochi. O mie de ani de-ar trăi, nu ar fi de ajuns să mulţumească Cerului pentru darul şi îngăduinţa de a trăi, dimpreună cu cei trei călugăraşi ai mănăstirii, în casa şi în aşternuturile de rugăciune ale Cuviosului Vasile. Cu capul uşor plecat şi numărându-şi parcă paşii, părintele Macarie se depărtează, nu înainte de a ne binecuvânta şi a ne spune: „Vă las cu Sfăntul Vasile şi cu dragostea lui Hristos. Cu ei alături, să nu ne temem de nimic”. În faţa chiliei părintelui nu mai este nimeni. Liniştea coboară din nou peste Poiana Mărului, ca un imens clopot transparent. E ora rugăciunii, ora întâlnirii cu Dumnezeu.

%RELATEDPOSTS%

Lasati un raspuns