Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Coborirea Duhului Sfint – Revelatia lui DUMNEZEU UNUL

Iunie 12, 2011/ Coborirea Duhului Sfint – Revelatia lui DUMNEZEU UNUL

Motto:

“… the Pentecost is the sine qua non condition of our Christian Faith existence.”
“ … Coborirea Duhului Sfint este conditia sine qua non a existentei Credintei Crestine.”
(Theophil Magus)

Dincolo de tot ce se stie din Biblie, din comentariile teologice si culturale si din reprezentarile artistice (cele mai cunsocute: porumbelul alb si limbile de foc), dincolo de istorie (Marea Schisma din 1054, avind ca motiv central Dogma Filioque), fundamentale intru cunasterea si initierea intru Duhul Sfint, ramin defintiile si comentariile lui Iisus Christos din cele 4 Evanghelii, in special cea dupa Ioan.

Dintre acestea, pentru mine, decisive sunt aceste cuvinte ale Domnului:

“Orice pacat, orice hulire se va ierta oamenilor, dar hulirea impotriva Duhului Sfant nu se va ierta. Celui care va zice cuvant impotriva Fiului Omului se va ierta lui; dar celui care va zice impotriva Duhului Sfant, nu i se va ierta lui nici in veacul acesta, nici in cel ce va sa fie” (Matei: 12: 31-32).

Şi,

“Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-l cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” (Ioan 14: 16-18).

Astfel, in mod categoric,

Duhul Sfint este Dumnezeu Tatal.

Duhul Sfint este Dumnezeu Iisus Christos.

Duhul Sfint este Dumnezeu Duhul Sfint.

Prin urmare,

Sacra INDIVIZIBILA Trinitate intru Dumnezeu Unul.

Coborirea Duhului Sfint a fost posibila prin Nasterea, Botezul, Viata si Cuvintul, Rastignirea, Moartea si Invierea si Ascensiunea Domnului Iisus Christos.

Deci, in mod firesc:

Revelatia lui Dumnezeu Unul este imposibila in absenta Duhului Sfint.

DUHUL SFÎNT…

… este starea de neclintită Credinţă în meditaţie şi în acţiune oriunde, oricînd şi în orice situaţie.

Este Duhul Adevărului pornind înspre noi dintru Dumnezeu (şi sfîrşind întru Dumnezeu), spre a fi înlauntru nostru si in noi, prin Cuvintul lui Iisus Christos.

Dumnezeu este Iisus Christos.

(Ioan 14 / 15-17; 26 şi 15 / 26, dar şi 16 / 7; 13-15) şi (Ioan, 10 / 30)

Iar Iisus Christos:

„Dacă veţi rămîne în Cuvîntul Meu, sînteţi cu adevărat ucenici ai Mei. Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi.“ (Ioan, 8 / 31-32)

***

RUGĂCIUNEA mea:

Eu mă rog zilnic astfel:

„Domnul meu Iisus Christos întru Tatăl şi Sfîntul Duh, Dumnezeu Unul vesnic,

te rog ajută-mă ca fiecare clipă a vieţii mele să fie aşa:

să cunosc că Tu eşti în Tatăl Tău-Tatăl nostru, noi sîntem în Tine şi Tu eşti în noi.

(Ioan, 14 / 20).

Căci astfel voi fi liber.

Mulţumesc, Doamne. Amin.”

„… atita tacere…/

stins tremura oceanul…/

… atins de munte…”

***

Beyond everything we know from the Bible, from the theological and cultural comments and from the arts (the most well-known being: the white dove and the tongues of fire), beyond the history (the Great Schism of the year 1054, having as the central reason the Filioque Dogma), fundamental for the knowledge and the initiation into the Holy Spirit, stay Jesus Christ’s definitions and comments from the 4 Gospels, especially the Gospel according to John.

Among those from the above, for me are decisively these words of the Lord:

“And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. “ (Matthew 12: 31-32)

And,

“And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless: I will come to you.” (John 14: 16-18)

Therefore, categorically:

The Holy Spirit is God the Father.

The Holy Spirit is God Jesus Christ.

The Holy Spirit is God the Holy Spirit.

Thus,

The Sacred INDIVISIBLY Trinity into God the One.

The Pentecost was possible through the Birth, the Baptism, the Life and the Word, the Crucifixion, the Death and the Resurrection and the Ascension of Lord Jesus Christ.

Therefor, naturally:

The Revelation of God the One is impossible in the absence of the Holy Spirit.

THE HOLY GHOST…

… is the state of unflinching Faith in meditation and in action, no matter where, when or in any situation.

The Holy Spirit is the Truth’s Spirit starting towards us from God Himself (and ending into God Himself) only to be into us through the Jesus Christ’s Word.

God is Jesus Christ. (John 14 / 15-17; 26 and 15 / 26, but 16 / 7; 13-15 too) and

(John 10 / 30 )

And, Jesus Christ:

“If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”

(John 18 / 31-32)

***

MY PRAYER

Every day I pray like this:

“My Lord Jesus Christ into Father and the Holy Spirit, One God forever,

please help me that each moment of my life should be in this way:

to know that You are in Your Father-our Father, we are in You and You are in us.

(John 14 / 20).

Thus I will be free.

Thank you God. Amen.”

„… the infinite silence…/

the ocean softly shivering/

…touched by the mountain…”

***

(from “Theophil Magus – Living in America” // Copyright © 2011 by Leonard Oprea. All rights reserved. Leonard Oprea created the Breathing, an original type of essay in Romanian and world literature.The Breathing is a short, simple yet profound meditation on human condition, a meditation ended by a haiku. But – this haiku does not finish the meditation. In fact, it re-opens this reflection to new questions and responses on human destiny. There are 100 Breathings in Leonard Oprea’s work “Theophil Magus – Confessions 2004 – 2006”, ed. “Universal Dalsi”, 2007, Romania)

Preluare dupa http://reteaualiterara.ro

Lasati un raspuns