Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Postul Paştilor sau Patruzecimea, scară spre Lumina Cerească

Învierea Domnului este sărbătorită la 15 aprilie; până atunci, “să postim după puterea fiecăruia, dar în taină şi cu bucurie, iar nu cu tristeţe”
Postul Paştilor, numit şi Păresimile sau Patruzecimea ori Postul Mare, este cel mai lung şi mai aspru dintre toate posturile de peste an. La începu­tu­­rile creştinismului, catehumenii care urmau să primească Botezul la Sfintele Paşti ţineau post sever, Patru­ze­cimea fiind rânduită totodată şi ca mij­loc de pregătire sufletească a cre­din­­cioşilor pentru întâmpinarea cu vred­nicie a comemorării Învierii Mân­tuitorului. Sfântul şi Marele Post ne aduce aminte însă, în mod special, de postul de patruzeci de zile pe care L-a ţinut Mântuitorul Iisus Hristos în pustie, înainte de începerea misiunii mesianice.

Postul Paştilor începe anul acesta la 27 februarie şi se încheie la 14 aprilie, fiindcă la 15 aprilie cre­dincioşii primesc Lumină Cerească, prin Sărbătoarea sărbătorilor – Învierea Domnului.

Marele Post ţine şapte săptămâni şi este totodată cel mai vechi, mai lung şi mai important dintre posturile de peste an. Fiind un post aspru, nu se consumă peşte, untdelemn, nu se bea vin. Biserica a rânduit dezlegare la untdelemn şi vin sâmbăta şi duminica, iar la peşte la praz­ni­cele Bunei Vestiri şi Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile).

Prima săptămână din Postul Paş­ti­lor este de mare însemnătate. Este nu­mită şi “Săptămâna Sfântă” sau “Săp­tămâna Duhovnicească”, interval de referinţă pentru toate celelalte săptămâni. Primele două zile ale Postului Mare sunt aliturgice, nefiind săvârşită Sfânta Liturghie. Credincioşii au grijă ca în aceste două zile să ţină post uscat, doar seara con­su­mând pâine şi apă. Bolnavii, cu în­gă­duinţa duhovnicului, pot să mănânce bucate cu untdelemn şi să bea puţin vin în Postul Mare.

Totodată, în primele patru zile, de luni până joi, în timpul slujbei Pa­ce­verniţa Mare (ce se ţine după Ve­cer­nie), se citeşte Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, care evocă întreaga istorie a mântuirii, de la Adam – până la jertfa pe cruce a Domnului. Însă toate slujbele să­vâr­şi­te în această săptămână ne în­deam­nă să luăm aminte la toate cele pe care Domnul Iisus Hristos le-a în­du­rat pentru mântuirea noastră. “În limba ebraică Iisus înseamnă Mântui­tor, iar în limba greacă, Cel care vindecă. Căci El este doctorul sufletelor şi al trupurilor şi tămăduitorul celor ţinuţi de duhurile rele. El vindecă şi ochii orbilor, dar luminează şi minţile. Este doctorul şchiopilor, dar îndreaptă şi picioarele păcătoşilor spre pocăinţă”. (Sf. Chiril al Ierusa­limului, Cateheze baptismale, X, 13)

Postul Paştilor trebuie ţinut prin rugăciune şi smerenie, pentru că, aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, “postul potoleşte trupul, înfrânează poftele cele nesăturate, curăţeşte şi înaripează sufletul, îl înalţă”.

Vorbind despre Post, Părintele Ilie Cleopa spunea: “De felul cum tre­buie să postim ne învaţă Însuşi Mân­tuitorul (…) să postim după pu­terea fiecăruia, dar în taină şi cu bu­cu­rie, iar nu cu tristeţe. Mântuitorul ne-a poruncit nu numai postul să-l facem în ascuns, spre a scăpa de slava oamenilor, ci şi milostenia, şi rugă­ciu­nea, şi toate faptele bune, că iată ce zice: «Luaţi aminte ca faptele drep­tă­ţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri (Matei 6, 1).

Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înainta ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; ade­vă­rat grăiesc vouă că îşi iau plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca mi­lostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Iar când vă rugaţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin colţurile uliţelor, stând în picioare, să se roage ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă că îşi iau plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în as­cuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie (Matei 6, 2- 6). (…)

Sunt o parte din creştini care spun: “Eu nu pot posti, că sunt bolnav!». Sau, dacă totuşi postesc o zi-două, se arată trişti, indispuşi şi chiar agitaţi. În această privinţă, fraţii mei, trebuie să ştiţi că «Biserica nu este omo­râ­toare de oameni ci de patimi». Postul de mâncare de dulce şi chiar de vin este rânduit de Biserică pentru toţi, dar după putere. El este necesar tuturor, mai ales celor tineri, ca să-i opreas­că de la păcate şi de la pati­mile tru­peşti. Iar dacă cineva este bolnav, bă­trân sau neputincios să asculte de du­hov­nicul lui şi să postească după cât poate.”

Tot despre post, Sfântul Ioan Gu­ră de Aur ne-a lăsat importante po­ve­ţe: “Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte. Cum? De vedeţi un sărac, aveţi milă de el; un duşman, împăcaţi-vă cu el; un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiaţi; o femeie frumoasă, nu întoarceţi capul. Nu numai gura şi stomacul vostru să postească, ci şi ochiul, şi urechile, şi picioarele, şi mâinile voastre, şi toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate şi de hrăpire şi de lăcomie. Picioarele, nealergând la privelişti urâte şi în calea păcătoşilor. Ochii, neprivind cu ispitire frumuseţile străine… Gura trebuie să postească de sudalme şi de alte vorbiri ruşinoase”.
Patruzecimea se încheie de ase­me­nea cu post desăvârşit, cu ajunare.

Rugăciune care se citeşte la începutul postului
Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­ror marginilor pă­mân­tu­lui şi a celor ce sunt departe, pe ma­re, Cel ce mai înainte ai rânduit prin Legea cea ve­che şi cea nouă aceste patruzeci de zile, la care ne-ai învrednicit să ajun­gem; de la Tine cerem şi Ţie ne rugăm, întăreşte-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim într-însele cu bună nevoinţă, spre slava numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, pentru omorârea patimilor şi stârpirea a tot păcatul, pentru ca prin pocăinţă, împreună cu Tine răstignindu-ne şi îngropându-ne, să ne sculăm din faptele cele moarte şi să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta în toate zilele vieţii noastre. Că Ţie Ţi Se cu­vi­ne a ne milui şi a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie se cuvine slavă să înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului, bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune de pocăinţă (a Sf. Efrem Sirul)
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie şi al grăirii în de­şert nu mi-l da mie (o metanie mare).Iar duhul curăţiei, al gândului sme­rit, al răbdării şi al dragostei, dă­ru­ieşte-l mie, robului Tău (o metanie mare). Aşa, Doamne, Împărate, dă­ru­ieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că bine­cuvântat eşti în vecii vecilor. Amin! (o metanie mare).

Rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmaşi
Doamne, învaţă-mă să-Ţi cunosc mă­ri­rea şi bunătatea. Dă-mi inimă curată şi lesne iertătoare şi căinţă pentru supărările ce-am făcut altora. Fă să am dragoste creştinească şi să pot răb­da cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând po­run­ca Ta. Mă făgăduiesc să nu mai fac rău ce­lor ce-mi fac rău, pe cel ce mă bles­tea­mă, îl voi binecuvânta. De va flă­mânzi vrăjmaşul, îi voi da pâine, iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica şi de se va rătăci, îl voi povăţui.
Doamne, eu nu sunt decât om ne­pu­tincios. De aceea, ajută-mă cu da­rul Tău să fiu statornic în poruncile Ta­le. Trimite binecuvântarile Tale peste vrăjmaşii mei şi întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă su­­ferinţele şi neodihna ce-mi vin de la ei şi ne împacă pe noi. Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să vieţuim pe pământ cu pace, cu bucurie, şi
să-i zicem în unire, cu faţa senină şi cu inimă curată: “Şi ne iartă nouă gre­­şa­le­le noastre, precum şi noi ier­tăm gre­şi­ţilor noştri”. Că Ţie se cuvine sla­va, cinstea şi închinarea în veci. Amin!

CALENDAR POSTUL PAŞTILOR
Februarie
27 L Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu (Începutul Postului Sfintelor Paşti – Zi aliturgică)
28 Ma Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor, Episcop de Maghid (Zi aliturgică)
29 Mi † Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea

Martie
1 J Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina
2 V Sf. Sfinţit Mc. Teodot,  Episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie şi Nestor
3 S Sf. Mc. Eutropie, Cleonic  şi Vasilisc (Pomenirea morţilor – Sâmbăta Sfântului Teodor)
4 D Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Duminica Întâi din Post, a Ortodoxiei)
5 L Sf. Mc Canon din Isauria şi Canon Grădinarul; Sf. Mc Iraida
6 Ma Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin
7 Mi Sf. Sfinţiţi Mc. Episcopi din Cerson: Efrem, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie şi Eterie
8 J Sf. Ier. Mărturisitori Teofilact, Episcopul Nicomidiei şi Pavel, Episcopul Bitiniei
9 V †) Sf 40 Mucenici din Sevastia;  Sf. Mc. Urpasian
10 S Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii (Pomenirea morţilor)
11 D Sf. Ier. Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Talu (Duminica a doua din Post, a Sf. Grigorie Palama)
12 L Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
13 Ma Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia
14 Mi Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Mc. Alexandru preotul
15 J Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Timolau
16 V Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Anin
17 S Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin (pomenirea morţilor)
18 D Sf. Ier. Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului;
Sf. Mc. Trofim (Duminica a treia din Post, a Sfintei Cruci)
19 L Sf. Mucenici Hrisant, Daria şi Ilaria
20 Ma Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, Episcopul Bitiniei
21 Mi Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul şi Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Serapion
22 J Sf. Sfinţit Mc. Vasile, preotul din Ancira
23 V Sf. Cuv. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui
24 S Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon episcopul (Pomenirea morţilor)
25 D (†) Buna Vestire  (dezlegare la peşte); (Duminica a patra din Post, a Sfântului Ioan Scărarul)
26 L Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel Gavriil;
Sf. Mc. Montanus preotul şi soţia sa Maxima
27 Ma Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Prorooc Anania; Sf. Mc. Filit şi Lidia
28 Mi Sf. Cuv Ilarion cel Nou şi Ştefan, făcătorul de minuni (Denie – Canonul cel Mare)
29 J Sf. Sfinţiţi Mc. Marcu, Episcopul Aretuselor, şi Chiril diaconul
30 V Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prorooc Ioad; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Denie – Acatistul Bunei Vestiri)
31 S Sf. Sfinţit Mc. Ipatie, Episcopul Gangrei; Sf. Ier. Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diaconul (Pomenirea morţilor)

Aprilie
1 D Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărturisitorul (Duminica a cincea din Post, a Sfintei Maria Egipteanca)
2 L Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie
3 Ma Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. Mc. Elpidifor
4 Mi Sf. Cuv. Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe din Maleon, Zosima şi Platon
5 J Sf. Mc. Teodul şi Agatopod
6 V Sf. Sfinţit Mc. Irineu, Episcop de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida
7 S Sf. Ier. Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mirilenei; Sf. Mc. Caliopie şi Achilina (Pomenirea morţilor – Sâmbăta lui Lazăr)
8 D (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Denie) (Duminica a şasea din Post, a Floriilor) (Dezlegare la peşte)
9 L Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf.  Cuv. Vadim (Denie)
10 Ma Sf. Mc. Terentie, Pompie, African, Maxim şi Macarie; Sf. Dima (Denie)
11 Mi †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica;
Sf. Sfinţit Mc. Antipa, Episcopul Pergamului (Denie)
12 J †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Denia celor 12 Evanghelii)
13 V Sf. Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia Prohodului Domnului – Zi aliturgică)
14 S †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului;
Sf. Ier. Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida
15 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paşti) (Duminica Sfintei Învieri. Toate ale Praznicului)
16 L (†) Sfintele Paşti; Sf. Mc. Fecioare: Agapia, Irina şi Hionia
17 Ma (†) Sfintele Paşti ; Sf. Sfinţit Mc. Simeon, Episcopul Persiei; Sf. Ier. Acachie, Episcopul Melitinei

Preluare dupa http://www.jurnalul.ro

Lasati un raspuns