Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Despre Cain și neamul său(2)

Despre Cain Scriptura ne spune că l-a ucis pe fratele său Abel, iar în urma acestei crime, divinitatea Vechiului Testament hotărște să îl pedepsească pe Cain, dar și să îl individualizeze de ceilalți oameni, printr-un semn anume, astfel încât toți urmașii lui Cain, întregul său neam, să fie diferit de ceilalți oameni: ,,Și El a zis: Ce ai făcut? Glasul sîngelui fratelui tău strigă din pămînt la Mine. Acum, blestemat ești tu de pe pămîntul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mîna ta sîngele fratelui tău!”(Geneza10-11).
Scriptura spune că divinitatea l-a blestemat pe Cain pentru că l-a ucis pe fratele său Abel. Cain a avut urmași. Să vedem acum dacă Scriptura ne mai vorbește undeva de un popor sau de un neam ce ar purta un blestem asupra sa: ,,Ați fost un blestem între popoare, casa lui Iuda și casa lui Israel”(Zaharia8:13),,Sunteți pedepsiți cu un blestem”(Maleahi3:9),,Toți cei care se întemeiază pe faptele Legii sunt sub blestem”(Galateni3:10). Apostolul Petru vorbește de asemenea despre niște copii ai blestemului: ,,Sunt niște copii ai blestemului”(2Petru2:14). De asemenea în cartea Iosua se vorbește despre un popor în mijlocul căruia ar fi un blestem: ,,Blestemul este în mijlocul tău, Israel”(Iosua7:13).
Mai departe divinitatea Vechiului Testament îi spune lui Cain că va fi pribeag și fugar pe pământ: ,,Pribeag și fugar să fii pe pămînt”(Geneza4:12). Urmașii lui Cain trebuie de asemenea să fie un popor de oameni pribegi și rătăcitori, de la o împărăție la alta, un popor ce nu își găsește locul și tihna. Să vedem dacă Scriptura ne vorbește despre un astefel de popor: ,,Dumnezeu m-a făcut să rătăcesc departe de casa tatălui meu”(Geneza17:13),,Eu sunt străin și trecător printre voi”(Geneza23:4),,Ei erau puțini la număr atunci, foarte puțini la număr și străini în țara aceea. Și mergeau de la popor la popor și de la o împărăție la un alt popor; dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din cauza lor”(1Cronici16:19-21),,Înaintea Ta noi suntem niște străini și călători, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca o umbră și fără nici o nădejde”(1Cronici29:15),,Am rătăcit ca o oaie pierdută”(Psalmul119:176),,Ei te numesc Cel alungat, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă”(Ieremia8:3),,Moise își zisese: Rătăcit sunt eu în pământ străin”(Ieșirea18:3),,Ați fost străini în pământul Egiptului”(Ieșirea22:21),,Pământul este al Meu; iar voi sunteți străini și venetici înaintea Mea”(Leviticul25:23),,Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Stăpânul stăpânilor; Dumnezeu mare și puternic și minunat, Care nu caută la față, nici nu ia mită; Care face dreptate orfanului și văduvei și IUBEȘTE PE PRIBEAG și-i dă pâine și hrană”(Deuteronom10:17-18),,Dumnezeul meu i-a lepădat, pentru că nu L-au ascultat: de aceea vor fi rătăcitori printre popoare”(Osea9:17).
La îngrijorarea lui Cain că ar putea fi omorât de către ceilalți oameni, divinitatea Vechiului Testament îi promite lui Cain că dacă cineva îl va omorî va fi răzbunat de șapte ori: ,,Dacă va omorî cineva pe Cain, el să fie răzbunat de șapte ori”(Geneza4:15). Să vedem acum dacă există un popor despre care Scriptura să ne spună că va fi răzbunat de șapte ori: ,,Atunci şi Eu voi veni cu mânie asupra voastră şi vă voi lovi înşeptit pentru păcatele voastre”(Leviticul26:24),,Răzbună pe fiii lui Israel”(Numerii31.2),,Că Domnul este răsplătitor și cu șapte părți îți va răsplăti”(Înțelepciunea lui Ben Sirah35.11),,Răsplătește vecinilor noștri de șapte ori, în sânul lor, ocara lor cu care Te-au ocărât pe Tine Doamne”(Psalmul78.13).
Aflăm mai apoi din Cartea Genezei că divinitatea Vechiului Testament a hotărât un Semn pentru Cain pentru a fi deosebit de toți ceilalți oameni și pentru a nu fi omorât: ,,Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare”(Geneza4:15). Acest semn, care este în același timp și binecuvântare și blestem, s-a transmis mai departe și urmașilor lui Cain. Să vedem acum dacă există un popor anume ce are un anumit semn asupra sa ce este în același timp și binecuvântare și blestem: ,,Și astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic”(Geneza17:13),,Să-ți fie ca un SEMN PE MÂNĂ și ca un SEMN de aducere aminte PE FRUNTE, între ochii tăi, PENTRU CA LEGEA Domnului să fie totdeauna în gura ta”(Exod13:9),,Fiecare din fiii lui Israel trebuie să fie legat”(Numerii36:7),,Și vor fi ele semn și pecete asupra ta și asupra seminției tale în veci”(Deuteronom28:46),,Cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu?Ca să-i port scrisoarea pe umăr, s-o leg pe fruntea mea ca pe o coroană?(Iov31:35-36),,Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntare între ochii voștri”(Deuteronom11:18),,Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat”(Psalmul85:16).
De asemenea în cartea Apocalipsei ni se spune că în vremurile din urmă unii vor face în așa fel încât majoritatea oamenilor să poarte un semn pe mână sau pe frunte și să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu au acest semn: ,,Şi face ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase”(Apocalipsa13:16-18). Aflăm din acest citat că semnul este în același timp numele Fiarei și/sau numărul acesteia care este număr de om. Acest număr și semn și pecete este numărul șase sute șase zeci și șase. Acest număr despre care cartea Apocalipsei spune că este numărul Fiarei apare și în Vechiul Testament fiind numărul în aur pe care Solomon în lua de la toate popoarele ce îi erau supuse: ,,Greutatea aurului care venea lui Solomon în fiecare an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur”(1Împăraţi10:14). Scriptura ne spune că pentru creștini șase sute șase zeci și șase este numărul Fiarei, iar pentru un popor anume același număr reprezintă dominația și stăpânirea sa asupra altor popoare. Se pune întrebarea dacă nu cumva în spatele pecetluirii de care vorbește cartea Apocalipsei nu stă fix acel popor ce își marca cu acest număr/pecete stăpânirea lor asupra altor popoare?
În ocultism există o voce ce afirmă în mod direct că acest semn al lui Cain, ce este în același timp binecuvântare și blestem, este specific unui popor anume și că, practic, acel popor se trage din Cain: ,,Dumnezeu a șters de pe fruntea voastră semnul lui Cain, și popoarele, văzându-vă trecând, nu vor spune: Iată evreii! Ei vor exclama: Faceți loc fraților noștri! Facețil loc fraților noștri mai mari întru credință”(Eliphas Levi,,Cheia marilor mistere”,Nemira,2014,vol.I,București,pag.54). Eliphas Levi spune clar că există o legătură directă între semnul lui Cain și un popor anume, dar că istoria a mistificat acest aspect.
După ce a fost pedepsit aflăm din cartea Genezei că primul născut al Evei, Cain, a ieșit din prezența Domnului: ,,Apoi Cain a ieșit din prezența DOMNULUI”(Geneza4:16). Forma aceasta, puțin mai inedită, poate sugera că primul născut al Evei s-a născut ,,din prezența DOMNULUI”, adică că divinitatea a ajutat la nașterea lui Cain, sau, mai precis, că este fiul ,,DOMNULUI”. O formulă asemănătoare mai găsim și în Iov unde Satana pleacă dinaintea Domnului: ,,Și Satan a plecat dinaintea Domnului”(Iov1:12).

Comments are closed.