Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Fiara

În cartea Apocalipsei se vorbește despre Fiară, despre numele fiarei, despre numărul numelui ei, despre icoana fiarei, despre rana fiarei, despre o a doua fiară, etc., dar oare ce înseamnă toate aceste lucruri? Cine sau ce este Fiara? În cele ce urmează vă propunem un posibil răspuns la această întrebare.
Mai întâi vom cita capitolul al treisprezecelea din cartea Apocalipsei în care se vorbește în mod explicit despre Fiară și despre toate lucrurile asociate ei: ,,1. Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă. 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. 3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. 4. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?” 5. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. 6. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. 7. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. 8. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat. 9. Cine are urechi să audă! 10. Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. 12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16. Şi face ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17. şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. 18. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase”(Apocalipsa13:1-18). După cum putem vedea cartea Apoaclipsei vorbește despre o primă Fiară ridicată ,,din mare” ce are o ,,rană de moarte”, dar această ,,rană” a fost ,,vindecată”. Apoi se vorbește despre o a doua Fiară ridicată din ,,pământ” ce pune în aplicare toată puterea fiarei dintâi. Mântuitorul ne-a spus în Evanghelie că în vremurile din urmă, lumea va fi la fel de stricată cum era în vremea lui Noe și că stricăciunea ce a cauzat potopul va fi în floare în vremurile din urmă: ,,Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului”(Matei24:37),,Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului”(Luca17:26). Dar la ce anume se referă? Cum era în vremea lui Noe și ce a cauzat potopul? Evangheliile spun în felul următor: ,,Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie”(Matei24:38),,Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi”(Luca17:27). Aparent, motivul ce a cauzat potopul a fost nepăsarea oamenilor în ceea ce privește cele duhovnicești și alipirea exclusivă de lucrurile pâmântești: mâncare, băutură, concupiscență, etc.. Dar aceste lucruri au fost de când lumea, și, mai mult decât atât, chiar Mântuitorul mânca și bea vin cu vameșii și a mers la nunta din Cana Galileii. Cu toate acestea cartea Apocalipsei ne spune ceva prețios în aceste sens, și anume că, în vremurile din urmă, oamenii nu vor putea să cumpere și să vândă, deci nu vor putea să mănânce și să bea fără să primească semnul fiarei pe mână sau pe frunte: ,,Şi face ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este:şase sute şase zeci şi şase”(Apocalipsa13:16-18).
De ce este atât de important acest semn/număr/nume al fiarei? Este scris că Antihristul va face minuni false în fața oamenilor: ,,Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, și de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască”(2Tesaloniceni2:9-10). De asemenea, în cartea Apocalipsei, ni se spune că și Fiara va face semne și minuni mincionoase pentru a înșela oamenii: ,,13. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei”(Apocalipsa13:13-14). Cele două mărturii trebuie luate împreună și legate între ele, căci Antihristul va face semnele și minunile mincinoase cu ajutorul Fiarei și prin puterea Fiarei. Pentru că vorbim despre semne și minuni mincinoase trebuie să spunem că nu toată lumea va vedea/simți aceste înșelări, ci doar aceia ce au primit semnul/pecetea Fiarei, pe când ceilalți oameni ce nu au primit semnul/pecetea nu vor vedea aceste minuni mincinoase și își vor da seama de toate această lucrare de înșelare: ,,Cu minciuni va înmulți semne în mulțime. Și stând înainte multe alte popoare și lăudându-l pe el pentru năluciri, va striga cu glas mare, încât se va clinti locul întru care vor sta popoarele vor sta înaintea lui, și le va grăi cu îndrăznire: Cunoașteți toate popoarele puterea și stăpânirea mea. Iată, înaintea voastră a tuturor poruncesc acestui munte ce este de cealaltă parte, ca acum să se mute aici, de această parte de mare, prin cuvântul meu. Și va zice spurcatul: Ție îți poruncesc: Mută-te dincoace de mare!. Și va alerga muntele în ochii privitorilor, însă nicidecum clătinându-se din temeliile sale, căci cele ce Dumnezeu Cel Preaînalt dintru începutul zidirii le-a întărit și le-a înălțat, asupra acestora prea spurcatul stăpânire nu are, ci va amăgi lumea cu năluciri vrăjitorești (…) Că de nu se va pecetlui cineva cu pecetea aceluia, nu se va robi de nălucirile lui și nici Domnul nu se va depărta de la unii ca aceștia, ci îi va lumina și îi va trage către Sine”(Cuvânt al Sfântului Efrem Sîrul, pentru a doua venire a Domnului, sfârșitul lumii și venirea lui Antihrist).
Antihristul va face minunile mincinoase prin puterea Fiarei. Dar cine sau ce este Fiara? Fiara este sistemul electronic/digital răspândit pe întreaga suprafață a pământului. Este numită Fiară pentru că nu este om, nu este o persoană, ci un calculator ce comandă întreg sistemul electronic. Minunile false ale Antihristului vor fi făcut prin tehnologie: ,,Un interes deosebit îl reprezintă existența a două super-computere centralizate. Primul se află la Bruxelles, având codul 666. Existența sa a fost confirmată public în 1975 de către doctorul Henric Eldman, șeful analitic al computerului, supra-numit Fiara, care, după relatarea savantului canadian dr. Patric Ficher, este într-atât de puternic, încât poate înmagazina numerele, numele și datele personale ale tuturor locuitorilor Pământului (…) Progresul a mers foarte departe, îndeosebi în domeniul tehnicilor de calcul. Sistemul computerizat poate controla astăzi ușor întreaga lume, fiecare persoană în particular și pe toți dintr-odată (…) Semnalele radio ale microcipurilor sunt descifrate de către satelit sau de către orice dispozitiv computaţional utilat corespunzător. Vă rog pe toţi, fraţi şi surori, ascultaţi cu atenţie despre ce vom vorbi, căci de aceasta depinde mântuirea noastră. Tatuajul cu laser sau implantarea microcipurilor mai mici de 1 mm se efectuiază momentan şi fără durere. Oamenii pot fi însemnaţi astfel fără să ştie. Puţin despre istoria acestei invenţii. Guvernul mondial constituit din evrei ce-L resping pe Hristos şi-l aşteaptă pe mesia al lor, începând cu anii 20 ai secolului nostru (sec. XX – nota trad.), a investit miliarde de dolari în vederea elaborării a tot felul de invenţii pentru controlul efectiv al persoanei. Sute de instituţii au lucrat asupra acestui program. Prima sarcină era să poată fi creată o maşină căreia i-ar sta în puteri înregistrarea gândurilor omului şi transformarea lor în text scris, pentru ca alt om care are nevoie de aceasta să poată urmări gândurile unei persoane, anume citindu-le de pe foaie. Înţelegeţi despre ce vorbesc? Mii şi mii de experienţe, cercetări, căutări au arătat că pentru fiecare acţiune a omului, pentru fiecare intenţie a sa, în creier apare un semnal anume, care poate fi fixat cu ajutorul computerului. Aşa a început munca migăloasă în vederea colectării informaţiei cu pricina. De exemplu, dacă omul vrea să mănânce, apare un semnal anume, dacă vrea să bea – altul, sau dacă vrea să scuipe sau să se uite în oglindă, de fiecare dată apare un semnal anumit. Şi aşa cum oameni suntem, s-a dovedit că toţi au aceleaşi semnale; adică dacă eu sau vecinul meu vrem să bem – va fi acelaşi semnal, pentru că suntem făcuţi toţi la fel, noi, cei din neamul omenesc. Iată de ce sute de instituţii au făcut mii de experienţe, mii de oameni, voluntari şi remuneraţi s-au culcat, au şezut, au alergat, înfăşuraţi cu indicatoare, capse, cabluri şi antene, computerul fixând tot ce făceau şi gândeau. Şi ce a ieşit din aceasta? Iată ce: colectând rezultatele din toate institutele, le-au plasat într-un computer de bază, care a încăput cu uşurinţă în sine cifrul oricăror semnale ale creierului uman. Când unui om i-au fost cuplate toate indicatoarele de la computerul ce deţinea toată informaţia rezultată din cercetări, au luat omul şi i-au pus indicatoarele şi au început să verifice, ce credeţi, s-a întâmplat minunea! Computerul scria tot ce gândea omul. Guvernul mondial jubila, acum putea afla tot ce-şi dorea, chiar şi în cazul că omul ar fi refuzat să vorbească. Computerul nu minte, nu i se face milă, el trădează toate mişcările sufletului, nesiguranţa, neliniştea şi de el nu ai scăpare, e o maşină făcută să controleze sufletul omului. Aşa a pătruns guvernul mondial în ceva interzis, înregistrând toate semnalele, primea înregistrarea scrisă a gândurilor omului. Asupra acestor elaborări au lucrat oameni cu cele mai luminate minţi, cărora li s-au plătit o groază de bani, dolari de hârtie, tipăriţi de acelaşi guvern mondial. Şi li s-au plătit oricâţi, pentru că aceasta e doar hârtie şi nu aur. Iată aşa pentru nişte bucăţele de hârtie verde, au fost vândute tainele sufletului omenesc. Aceşti ingineri neînţelepţi la minte nici nu şi-au dat seama ce urmări va avea inventivitatea lor. În curând, guvernul mondial a alocat o sumă enormă pentru un alt proiect care includea o altă invenţie, vizând preluarea informaţiei din creierul uman, de astă dată de la distanţă, deja fără cabluri, fără conectarea indicatoarelor la compiuter, cu scopul de a citi gândurile omului la distanţă. Toate încercările au fost nereuşite. Era imposibil să citeşti informaţia de la distanţă dacă omul nu avea în el un indicator. De aceea, a început crearea microindicatoarelor care ar fi insesizabile în corp şi nu ar stingheri în nici un fel. Şi aceste indicatoare cu fiecare an, cu fiece renovare, deveneau tot mai mici şi mai mici, mai sigure şi mai perfecte. Şi oamenii, vânzându-şi sufletele, primeau pentru aceasta onorarii şi tot felul de atenţii de la guvernul mondial. Astfel au apărut diferite modificări ale microcipurilor, aceste microscheme care au fost receptoarele semnalelor creierului omenesc şi emiţătoarele lor, prin intermediul satelitului, către computator, care trăda tot ce gândea omul, emiţând materialul scris al gândurilor omului, care purta această microschemă în sine. Pământul nostru este supravegheat de 23 de sateliţi, ei efectuează un control permanent al pământului nostru. Aceşti sateliţi se află pe orbită la diferite distanţe unul de altul, având legătură radio între ei, se alimentează cu ajutorul unor baterii solare şi transmit orice schimbări ce se produc la suprafaţa pământului, de asemenea, orice informaţii preluate de pe pământ. Aceşti sateliţi sunt înzestraţi cu cel mai noi aparataj, într-atât de puternic, încât poate citi un autograf scris cu un pix pe o minge de fotbal sau urmări mersul unei râme”(Stareții,,Despre vremurile din urmă”,Editura Petru Vodă, 2007,pag.327,381,382-383).
În cartea Apocalipsei se vorbește de două fiare. Una ce a primit rana de moarte, iar a doua ce face în așa fel încât oamenii să se închine primei fiare. Noi tocmai am stabilit că Fiara este numele celui mai important computer ce deține controlul asupra întregului sistem electronic. Dar care este prima Fiară, cea cu rana de moarte? Și cum face sistemul electronic, a doua Fiară, în așa fel încât oamenii să se închine primei Fiare?
Prima Fiară ce a primit rana de moarte este VRĂJITORIA. Tehnologia nu face altceva decât să imite vrăjitoria. Tot ceea ce mai demult se făcea prin vrăjitorie astăzi se face prin tehnologie: ,,Tehnologia, se poate spune, este o magie democratică ce îngăduie oricui să se bucure de facultăţile extraordinare cu care se lăuda magicianul (…) magia este o metodă de control al individului şi al maselor bazată pe o cunoaştere profundă a pulsiunilor erotice personale şi colective. Nu doar strămoşul îndepărtat al psihanalizei poate fi recunoscut în ea ci, şi, în primul rând, acela al psihologiei aplicate şi al psihologiei maselor’’.(Ioan Petru Culianu,,Eros și magie în Renaștere 1484”,Editura Nemira,1999,pag.148,20). Acesta este motivul pentru care vedem asemănări între diversele inscripții și hieroglife din trecutul îndepărtat și tehnologia din zilele noastre. Este aceeași cunoaștere de la întemeierea lumii, creștinismul este singura fisură, singura breșă a sistemului prin care se poate evada. Toate celelate religii sunt învățăturile îngerilor căzuți sau, mai pe scurt, LEGEA: ,,Care aţi luat legea prin porunca ÎNGERILOR şi nu aţi păzit-o”(Fapte7:53).
În Biblie nu ni se spune exact de ce a fost distrus Pământul prin potop. Textul Genezei vorbește la modul foarte general despre răutatea oamenilor și despre faptul că toate gândurile oamenilor erau îndreptate spre rău, dar nu spune exact care a fost motivul ce a cauzat potopul: ,,Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toată imaginația gândurilor din inima lui era în fiecare zi numai răutate. Domnului I-a părut rău că a făcut pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui. Și Domnul a zis: Voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, de la om pînă la vite, pînă la reptile și pînă la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut”(Geneza6:5-7).
Există în schimb alte cărți de unde aflăm exact care a fost motivul pentru care Pământul a fost nimicit prin potop. Din cartea etiopiană a lui Enoh aflăm că îngerii despre care vorbește capitolul 6 al Genezei i-au învățat pe oameni diverse lucruri: prelucrarea metalelor, cunoașterea plantelor, împodobirea femeilor, dar și vrăjitoria. Cu alte cuvinte îngerii ce și-au ales soții dintre femeile de pe pământ și au făcut copii cu ele, au dezvăluit oamenilor anumite taine și învățături, corupând prin aceste învățături întreaga rasă umană, iar principala cauză a potopului a fost vrăjitoria: ,,1. Și toți ceilalți împrună cu aceștia și-au luat neveste, și fiecare și-a ales câte una, și au început să se împreuneze cu ele și să trăiască cu ele, și aceștia le-au învățat farmece și descântece, și culegerea rădăcinilor, și le-au făcut cunoscute plantele. 2. Și ele au rămas grele, și au născut uriași (…) 1. Și Azazel i-a învățat pe oameni cum să facă săbii, cuțite, pavăze, zale, și le-a făcut cunoscute metalele pământului și arta de a le cunoaște; el le-a arătat cum să facă brățări și podoabe, și cum să folosească vopselele, și cum să-și înfrumusețeze sprâncenele, cum să folosească pietrele prețioase și tot soiul de culori. 2. Și s-a arătat multă nelegiuire și s-au petrecut păcate trupești, și ei s-au rătăcit și s-au stricat în tot ce făceau. 3. Samîaza i-a învățat tot felul de vrăjitorii și însușiri ale rădăcinilor; Armâros i-a învățat cum să dezlege vrăjitoriile; Barachîâl (i-a învățat) astrologia; Kokabiel, constelațiile; Ezecheel, cunoașterea norilor; Arachiel, semnele pământului; Shamsiel, semnele soarelui; și Sariel, mersul lunii (…) 6. Domnul a dat poruncă pentru cei ce sălășluiesc pe pământ – ca ei piară căci au aflat toate tainele îngerilor, toate silniciile demonilor, toate puterile lor – cele mai tainice dintre ele -, toate puterile celor care practică magia, puterea vrăjitoriei și puterea celor ce făuresc chipuri turnate pretutindeni pe pământ (…) 10. Și El mi-a zis: Din pricina nelegiuirilor lor, li s-a hotărât judecata și aceasta nu va fi înlăturată de Mine nicicând. DIN PRICINA VRĂJITORIILOR CE LE-AU CĂUTAT ȘI LE-AU ÎNVĂȚAT, PĂMÂNTUL ȘI CEI CE SE AFLĂ PE EL VOR FI NIMICIȚI”(,,Cartea lui Enoh”,Editura Herald,București,2015,pag.38,39.115)
Vrăjitoria este cauza potopului, iar acest lucru se poate susține chiar prin Biblie. Chiar în Lege este scris: ,,Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască’’(Exod22:18). Dacă vrăjitoria era răspândită pe întregul pământ, iar toți oamenii se îndeletniceau cu ea, conform Legii pe baza căreia a fost întemeiat Pământul, acesta trebuia distrus. În zilele noastre aceeași vrăjitorie a cuprins întregul pământ, căci toți oamenii folosesc tehnologia. Copiii la scurt timp după ce se nasc sunt vaccinați, spre ,,binele” lor desigur… adică cum e creat omul nu e bine, omul se naște bolnav de la natură și trebuie să vină doctorii și să îl ,,salveze”. În trecut omul nu putea să vorbească cu cineva la sute de kilometri distanță decât prin Duhul Sfânt, dacă ne gândim la Sfântul Apostolul Pavel, sau prin vrăjitorie, dacă ne gândim la Giordano Bruno care printr-un ritual extrem de complicat putea să îi comunice unui om mesajul său în vis. Noi astăzi vorbim prin telefoane unii cu alții la sute și mii de kilometri distanță. Acum întrebarea ce se pune este următoarea: când vorbim cu cineva prin intermediul telefonului, noi îl imităm pe Sfântul Apostol Pavel sau pe Giordano Bruno? Adică e simplu: sau Duhul Sfânt se află în telefon(și cred că nimeni nu va fi de acord cu o așa de mare blasfemie) sau vorbirea prin telefon este vrăjitorie. În trecut prin magie se puteau ucide oameni de la distanță. Astăzi avem puști, pistoale, rachete prin care omul poate să ucidă de la distanță. În trecut, conform legendelor evreilor referitoare la Golem, se putea crea, prin magie, un vițel de trei ani sau chiar un om. La fel astăzi omul este făcut în eprubetă prin fertilizarea in vitro. Vrăjitoarele zburau în trecut prin văzduh, iar oamenii zboară astăzi prin văzduh cu ajutorul avioanelor, elicopterelor, etc.. În trecut omenirea a vrut să ajungă la cer și au construit Turnul Babel. Dar oare ,,zgârie-norii” de astăzi nu sunt o reminiscență modernă a acelui Turn Babel? Și lista poate continua. Fiara cu rana de moarte este vrăjitoria, rana de moarte i-a aplicat-o Mântuitorul la prima Sa venire, Fiara a doua ce face oamenii să se închine primei fiare este TEHNOLOGIA. La ce anume se va ajunge prin această tehnologizare masivă, prin acest sistem electronic răspândit peste tot? Inevitabil la distrugere: ,,Vă puteţi închipui câtă radiaţie va primi întreaga noastră planetă, când toate sunt programate să funcţioneze electronic? Va exista o planificare prin care toate vor fi conectate la sateliţi care în fiecare secundă vor trimite uriaşe cantităţi de radiaţie pe pământ. Toţi cei care folosesc scanerele şi cei care vor face tranzacţii vor fi şi mai mult radiaţi. Deja până în anul 2000 specialiştii se pronunţă că unul din doi indivizi va fi afectat de cancer (…) Încotro mergem când specialiştii ne avertizează că ne vatămă serios sănătatea chiar şi telefoanele mobile, antenele, telecomanda cu care deschidem televizorul?(Ieromonah Hristodul Aghioritul,,La apusul libertăţii”,Editura Sofia,pag.86-87),,Chiar şi progresul tehnologic nu mai are loc decât atunci când produsele sale pot fi utilizate, într-un fel sau altul, la îngrădirea libertăţii umane, în toate domeniile (…) Cele două ţeluri ale partidului sunt acestea:să cucerească întreaga suprafaţă a planetei şi să suprime, odată pentru totdeauna, posibilitatea gândirii independente”(George Orwell,,1984”),,Aşa vorbeşte Domnul: Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe urmaşii lui Israel pentru tot ce au făcut, zice Domnul”(Ieremia31:37).
Vrăjitoria este păcat împotriva Duhului Sfânt, iar acest lucru nu se iartă, după cum este scris: ,,De aceea vă spun: orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată”(Matei12:31). Internetul=WWW=World Wide Web, dar la evrei nu există W, ci lui W îi corespunde V(Vau) care este în același timp cifra 6. Cu alte cuvinte WWW=VauVauVau=666. Toate paginile de internet folosesc numărul 666. Calculatoarele funcționează pe bază de Windows(Ferestre) și este scris: ,,Moartea s-a suit prin FERESTRELE noastre și dă năvală în casele noastre”(Ieremia9:21).

Comments are closed.